శమీ ప్రార్థన | Sami Vruksha Prarthana PDF

Download Sami Vruksha Prarthana PDF (శమీ ప్రార్థన) | జమ్మి చెట్టు పూజ విధానం | Sami Pooja Stotram in Telugu, Hindi, Kannada, Tamil, English

It is written in Skanda Purana that when Dashami is combined with Navami, then Aparajita Devi is worshiped on Dashami Tithi. Sami Vruksha prayer is recited at the time of worship of Shami. By reciting this Puja Stotra, a person gets victory from his enemies. By regularly reciting this Sami Vruksha prayer, the blessings of Shani Dev remain on you.

శమీ పూజ విధానం

శమీ శమయ తే పాపం శమీ శత్రు వినాశినీ
అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శిని || ౧ ||

శమీం కమలపత్రాక్షీం శమీం కంటకధారిణీం
ఆరోహతు శమీం లక్ష్మీం నృణామాయుష్యవర్ధనీం || ౨ ||

నమో విశ్వాసవృక్షాయ పార్థశస్త్రాస్త్రధారిణే
త్వత్తః పత్రం ప్రతీక్ష్యామి సదా మే విజయీ భవ || ౩ ||

ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది
పౌరుషే చాఽప్రతిద్వంద్వశ్చరైనం జహిరావణిమ్ || ౪ ||

అమంగళానాం ప్రశమీం దుష్కృతస్య చ నాశినీం
దుస్స్వప్నహారిణీం ధన్యాం ప్రపద్యేఽహం శమీం శుభాం || ౫ ||

Sami Vruksha Prarthana – शमी प्रार्थना

शमी शमय तॆ पापं शमी शत्रु विनाशिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनि ॥ १ ॥

शमीं कमलपत्राक्षीं शमीं कंटकधारिणीम् ।
आरॊहतु शमीं लक्ष्मीं नृणामायुष्यवर्धनीम् ॥ २ ॥

नमॊ विश्वासवृक्षाय पार्थशस्त्रास्त्रधारिणॆ ।
त्वत्तः पत्रं प्रतीक्ष्यामि सदा मॆ विजयी भव ॥ ३ ॥

धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामॊ दाशरथिर्यदि ।
पौरुषॆ चाऽप्रतिद्वंद्वश्चरैनं जहिरावणिम् ॥ ४ ॥

अमंगळानां प्रशमीं दुष्कृतस्य च नाशिनीम् ।
दुःस्वप्नहारिणीं धन्यां प्रपद्यॆऽहं शमीं शुभाम् ॥ ५ ॥

Download PDF Now

Leave a Comment