శ్రీ సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam Telugu PDF

Surya Ashtakam pdf in Telugu (శ్రీ సూర్యాష్టకం) is a hymn dedicated to Lord Surya (SUN).

According to mythological Hindu belief, the Surya is a visible God. Worshiping them brings energy, peace, and success in life. In Hinduism, many people worship Lord Surya Dev at sunrise and sunset. It is said that the person who worships the Surya with a sincere heart, all kinds of troubles present in his life are removed.

According to the belief, all types of planetary defects present in your horoscope are eliminated. Because this Surya is considered to be the first planet. Life is possible on Earth only because of the Sun, the planet Earth originated from the Sun.

It has been told in mythological religions and texts that the person who regularly worships the Suryadev, does not have any kind of disease in his life and there is happiness and prosperity, that person remains full of positive energy.

Importance

Suryashtakam is a Vedic text taken from the Samba Purana dedicated to Lord Surya Dev. In which there are a total of 8 mantras, through these mantras various characteristics of God Surya have been described. In one of its verses, it has also been told about the prevention of planetary defects.

It has also been said that if you chant Suryashtakam with true faith and belief, then the poor person becomes wealthy. He who has no children gets a child. That person does not have any kind of disease in life.

If you want to become as bright as the sun, then you must recite the mantras of Surya Ashtakam. You will definitely be successful in life.

See also  खंडोबा आरती | Khandoba Aarti Lyrics in Marathi PDF

How to do Surya Ashtakam

On Sunday morning, fill copper pots with clean water and mix roli in it. After that, offer water to Lord Surya Dev. and recite Surya Ashtakam.

Especially if you worship Surya Dev with full rituals on Sunday, then all your wishes are fulfilled.

Surya Ashtakam Telugu Lyrics

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే

సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం
శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం
మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ
ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం
ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం
మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్

ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే
సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా

స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే
న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి

ఇతి శ్రీ శివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం

Download PDF Now

If the download link provided in the post (శ్రీ సూర్యాష్టకం | Surya Ashtakam Telugu PDF) is not functioning or is in violation of the law or has any other issues, please contact us. If this post contains any copyrighted links or material, we will not provide its PDF or any other downloading source.

Leave a Comment

Join Our UPSC Material Group (Free)

X