Vel Maaral PDF in Tamil | வேல் மாறல்

Download PDF of Vel Maaral Lyrics in Tamil (வேல் மாறல்)

LanguageTamil
Size3 MB
Pages12
SourcePDFNOTES.CO

Today I am going to share with you Vel Maaral in Tamil. if you want to download it. Click on the link given below.

Vel is the Sakthi weapon given to Lord Muruga by his mother Sakthi, to help him kill Asura called Sura Padma. Vel Maaral Sthothram is on the Powers of Lord Muruga’s Vel. It’s the most powerful slokam compiled by Valli Malai Sri Sachchidananda Swami.

It is believed that reciting Vel Maaral could cure any ailments which are very complicated. It has helped revive many victims. This has become a medicine for many people for getting over all their difficulties, spiritual, psychic, and others.

தினமும் ஒருமுறை இதை பாராயணம் செய்து வருபவர்களுக்கு, என்றென்றும் முருகப் பெருமானின் அருளும், வேலின் பாதுகாப்பும் கிடைப்பது உறுதி.

Vel Maaral Maha Manthiram Lyrics

 1. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை
  கறுத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி
  விழிக்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 2. திருத்தணியில் உதித்(து)அருளும் ஒருத்தன்மலை
  விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை
  கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே … … … ( … திரு … )
 3. சொலற்(கு)அரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை
  அடுத்தபகை அறுத்(து)எறிய
  உறுக்கிஎழும் அறத்தைநிலை காணும் … … … ( … திரு … )
 4. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி
  தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை
  கழற்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 5. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள
  கஜக்கடவுள் பதத்(து)இடு(ம்)நி
  களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 6. சினத்(து)அவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு
  குறைத்தலைகள் சிரித்(து)எயிறு
  கடித்துவிழி விழித்(து)அலற மோதும் … … … ( … திரு … )
 7. துதிக்கும்அடி யவர்க்(கு)ஒருவர் கெடுக்கஇடர்
  நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல் அறக்களையும்
  எனக்(கு)ஓர் துணை ஆகும் … … … ( … திரு … )
 8. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண
  வழைப்ப(து) என மலர்க்கமல கரத்தின்முனை
  விதிர்க்கவளை(வு) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 9. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு
  கவிப்புலவன் இசைக்(கு)உருகி
  வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும் … … … ( … திரு … )
 10. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை
  முளைத்த(து)என முகட்டின்இடை
  பறக்கஅற விசைத்(து) அதிர ஓடும் … … … ( … திரு … )
 11. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில(வு) ஒழுக்கு(ம்)மதி
  ஒளிப்பஅலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்
  ஒளிப்பிரபை வீசும் … … … ( … திரு … )
 12. தனித்துவழி நடக்கும்என(து) இடத்தும்ஒரு
  வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு(கு)
  அடுத்(து)இரவு பகற்றுணைய(து) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 13. பசித்(து)அலகை முசித்(து)அழுது முறைப்படுதல்
  ஒழித்(து)அவுணர் உரத்(து)உதிர
  நிணத்தசைகள் புசிக்கஅருள் நேரும் … … … ( … திரு … )
 14. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது
  குடித்(து)உடையும் உடைப்(பு) அடைய
  அடைத்(து)உதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும் … … … ( … திரு … )
 15. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி
  தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்
  இடுக்கண்வினை சாடும் … … … ( … திரு … )
 16. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்
  பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை
  எனச்சிகையில் விருப்பமொடு சூடும் … … … ( … திரு … )
 17. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி
  தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்
  இடுக்கண்வினை சாடும் … … … ( … திரு … )
 18. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்
  பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை
  எனச்சிகையில் விருப்பமொடு சூடும் … … … ( … திரு … )
 19. பசித்(து)அலகை முசித்(து)அழுது முறைப்படுதல்
  ஒழித்(து)அவுணர் உரத்(து)உதிர
  நிணத்தசைகள் புசிக்கஅருள் நேரும் … … … ( … திரு … )
 20. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது
  குடித்(து)உடையும் உடைப்(பு) அடைய
  அடைத்(து)உதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும் … … … ( … திரு … )
 21. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில(வு) ஒழுக்கு(ம்)மதி
  ஒளிப்பஅலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்
  ஒளிப்பிரபை வீசும் … … … ( … திரு … )
 22. தனித்துவழி நடக்கும்என(து) இடத்தும்ஒரு
  வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு(கு)
  அடுத்(து)இரவு பகற்றுணைய(து) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 23. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு
  கவிப்புலவன் இசைக்(கு)உருகி
  வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும் … … … ( … திரு … )
 24. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை
  முளைத்த(து)என முகட்டின்இடை
  பறக்கஅற விசைத்(து) அதிர ஓடும் … … … ( … திரு … )
 25. துதிக்கும்அடி யவர்க்(கு)ஒருவர் கெடுக்கஇடர்
  நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல் அறக்களையும்
  எனக்(கு)ஓர் துணை ஆகும் … … … ( … திரு … )
 26. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண
  வழைப்ப(து) என மலர்க்கமல கரத்தின்முனை
  விதிர்க்கவளை(வு) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 27. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள
  கஜக்கடவுள் பதத்(து)இடு(ம்)நி
  களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 28. சினத்(து)அவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு
  குறைத்தலைகள் சிரித்(து)எயிறு
  கடித்துவிழி விழித்(து)அலற மோதும் … … … ( … திரு … )
 29. சொலற்(கு)அரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை
  அடுத்தபகை அறுத்(து)எறிய
  உறுக்கிஎழும் அறத்தைநிலை காணும் … … … ( … திரு … )
 30. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி
  தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை
  கழற்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 31. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை
  கறுத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி
  விழிக்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 32. திருத்தணியில் உதித்(து)அருளும் ஒருத்தன்மலை
  விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை
  கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே … … … ( … திரு … )
 33. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி
  தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை
  கழற்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 34. சொலற்(கு)அரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை
  அடுத்தபகை அறுத்(து)எறிய
  உறுக்கிஎழும் அறத்தைநிலை காணும் … … … ( … திரு … )
 35. திருத்தணியில் உதித்(து)அருளும் ஒருத்தன்மலை
  விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை
  கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே … … … ( … திரு … )
 36. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை
  கறுத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி
  விழிக்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 37. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண
  வழைப்ப(து) என மலர்க்கமல கரத்தின்முனை
  விதிர்க்கவளை(வு) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 38. துதிக்கும்அடி யவர்க்(கு)ஒருவர் கெடுக்கஇடர்
  நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல் அறக்களையும்
  எனக்(கு)ஓர் துணை ஆகும் … … … ( … திரு … )
 39. சினத்(து)அவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு
  குறைத்தலைகள் சிரித்(து)எயிறு
  கடித்துவிழி விழித்(து)அலற மோதும் … … … ( … திரு … )
 40. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள
  கஜக்கடவுள் பதத்(து)இடு(ம்)நி
  களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 41. தனித்துவழி நடக்கும்என(து) இடத்தும்ஒரு
  வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு(கு)
  அடுத்(து)இரவு பகற்றுணைய(து) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 42. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில(வு) ஒழுக்கு(ம்)மதி
  ஒளிப்பஅலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்
  ஒளிப்பிரபை வீசும் … … … ( … திரு … )
 43. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை
  முளைத்த(து)என முகட்டின்இடை
  பறக்கஅற விசைத்(து) அதிர ஓடும் … … … ( … திரு … )
 44. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு
  கவிப்புலவன் இசைக்(கு)உருகி
  வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும் … … … ( … திரு … )
 45. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்
  பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை
  எனச்சிகையில் விருப்பமொடு சூடும் … … … ( … திரு … )
 46. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி
  தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்
  இடுக்கண்வினை சாடும் … … … ( … திரு … )
 47. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது
  குடித்(து)உடையும் உடைப்(பு) அடைய
  அடைத்(து)உதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும் … … … ( … திரு … )
 48. பசித்(து)அலகை முசித்(து)அழுது முறைப்படுதல்
  ஒழித்(து)அவுணர் உரத்(து)உதிர
  நிணத்தசைகள் புசிக்கஅருள் நேரும் … … … ( … திரு … )
 49. திரைக்கடலை உடைத்துநிறை புனற்கடிது
  குடித்(து)உடையும் உடைப்(பு) அடைய
  அடைத்(து)உதிரம் நிறைத்துவிளை யாடும் … … … ( … திரு … )
 50. பசித்(து)அலகை முசித்(து)அழுது முறைப்படுதல்
  ஒழித்(து)அவுணர் உரத்(து)உதிர
  நிணத்தசைகள் புசிக்கஅருள் நேரும் … … … ( … திரு … )
 51. சலத்துவரும் அரக்கர்உடல் கொழுத்துவளர்
  பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை
  எனச்சிகையில் விருப்பமொடு சூடும் … … … ( … திரு … )
 52. சுரர்க்கு(ம்)முநி வரர்க்கு(ம்)மக பதிக்கும்விதி
  தனக்கும்அரி தனக்கும்நரர் தமக்கும்உறும்
  இடுக்கண்வினை சாடும் … … … ( … திரு … )
 53. திசைக்கிரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை
  முளைத்த(து)என முகட்டின்இடை
  பறக்கஅற விசைத்(து) அதிர ஓடும் … … … ( … திரு … )
 54. பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை இருக்கும்ஒரு
  கவிப்புலவன் இசைக்(கு)உருகி
  வரைக்குகையை இடித்துவழி காணும் … … … ( … திரு … )
 55. தனித்துவழி நடக்கும்என(து) இடத்தும்ஒரு
  வலத்தும்இரு புறத்தும்அரு(கு)
  அடுத்(து)இரவு பகற்றுணைய(து) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 56. சுடர்ப்பரிதி ஒளிப்பநில(வு) ஒழுக்கு(ம்)மதி
  ஒளிப்பஅலை அடக்குதழல் ஒளிப்பஒளிர்
  ஒளிப்பிரபை வீசும் … … … ( … திரு … )
 57. சினத்(து)அவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு
  குறைத்தலைகள் சிரித்(து)எயிறு
  கடித்துவிழி விழித்(து)அலற மோதும் … … … ( … திரு … )
 58. பனைக்கைமுக படக்கரட மதத்தவள
  கஜக்கடவுள் பதத்(து)இடு(ம்)நி
  களத்துமுளை தெறிக்கவரம் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 59. தலத்தில்உள கணத்தொகுதி களிப்பின்உண
  வழைப்ப(து) என மலர்க்கமல கரத்தின்முனை
  விதிர்க்கவளை(வு) ஆகும் … … … ( … திரு … )
 60. துதிக்கும்அடி யவர்க்(கு)ஒருவர் கெடுக்கஇடர்
  நினைக்கின்அவர் குலத்தைமுதல் அறக்களையும்
  எனக்(கு)ஓர் துணை ஆகும் … … … ( … திரு … )
 61. திருத்தணியில் உதித்(து)அருளும் ஒருத்தன்மலை
  விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை
  கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே … … … ( … திரு … )
 62. பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை
  கறுத்தகுழல் சிவத்தஇதழ் மறச்சிறுமி
  விழிக்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 63. தருக்கிநமன் முருக்கவரின் எருக்குமதி
  தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை
  கழற்குநிகர் ஆகும் … … … ( … திரு … )
 64. சொலற்(கு)அரிய திருப்புகழை உரைத்தவரை
  அடுத்தபகை அறுத்(து)எறிய
  உறுக்கிஎழும் அறத்தைநிலை காணும் … … … ( … திரு … )
 65. திருத்தணியில் உதித்(து)அருளும் ஒருத்தன்மலை
  விருத்தன்என(து) உளத்தில்உறை
  கருத்தன்மயில் நடத்துகுகன் வேலே … … … ( … திரு … )
See also  Khutba e Juma PDF

( … முடிவிலும் இந்த அடியை 12 முறை ஓதவும் … )

தேரணி யிட்டுப் புரம் எரித் தான்மகன் செங்கையில்வேற்
கூரணி யிட்டணு வாகிக் கிரௌஞ்சங் குலைந்தரக்கர்
நேரணி யிட்டு வளைந்த கடகம் நெளிந்து சூர்ப்
பேரணி கெட்டது தேவேந்த்ர லோகம் பிழைத்ததுவே.

வீரவேல் தாரைவேல் விண்ணோர் சிறை மீட்ட
தீரவேல் செவ்வேள் திருக்கைவேல் – வாரி
குளித்தவேல் கொற்றவேல் சூர்மார்பும் குன்றும்
தொளைத்தவேல் உண்டே துணை.

… … … வேலும் மயிலும் துணை … … …

Download PDF Now

If the download link provided in the post (Vel Maaral PDF in Tamil | வேல் மாறல்) is not functioning or is in violation of the law or has any other issues, please contact us. If this post contains any copyrighted links or material, we will not provide its PDF or any other downloading source.

4 thoughts on “Vel Maaral PDF in Tamil | வேல் மாறல்”

 1. அய்யா வேல் மாறல் புத்தகம் முழுவதும் அனுப்புமாறு அன்புடன்வேண்டுகின்றேன்

Leave a Comment

Join Our UPSC Material Group (Free)

X