ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം | Vishnu Sahasranamam Malayalam PDF

Download PDF of Vishnu Sahasranamam Malayalam (ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം) Lyrics

Vishnu Sahasranamam is a Sanskrit hymn that contains a list of 1,000 names of Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism.

(വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ്, അതിൽ ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന ദേവന്മാരിൽ ഒരാളും വൈഷ്ണവമതത്തിലെ പരമോന്നത ദൈവവുമായ വിഷ്ണുവിന്റെ 1,000 പേരുകളുടെ പട്ടിക അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.)

ശ്രീവിഷ്ണുസഹസ്രനാമം: നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതീയർ നിത്യവും പാരായണം ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു ഉത്തമസ്തോത്രമാണ് വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം. വേദവ്യാസൻ സ്വയം രചിച്ചതായ മറ്റു വിഷ സഹസനാമങ്ങൾ പത്മപുരാണത്തിലും മത്സ്യപുരാണത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും, വ്യാസപ്രണീതമായ മഹാഭാരതത്തിലുൾപ്പെട്ടു വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനാണ് അധികം ജനപ്രീതി ലഭിച്ചിരിക്കു ന്നത്. അതിഭീഷണമായ മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിനുശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ ശയിൽ മരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകിടന്നിരുന്ന ഭീഷ്മാചാര്യരെ കണ്ടു വന്ദിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടുകയുണ്ടായി. ജ്ഞാനവൃദ്ധനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് യഥോചിതം സമാധാനം പറയു കയും, രാജധർമ്മം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ യുധി ഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മപിതാമഹനോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു

Nameശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം
LanguageMalayalam
Total Pages30
GenreStotram

It is one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. The Vishnu Sahasranāma is found in the Anushasana Parva of the epic Mahabharata.

in this, we are going to share with you all Sahasranamam Malayalam. if you wanna download this stotram so you can download the complete file from the given link below.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തികളിലൊരാളായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആയിരം നാമങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു സ്തോത്രമാണ് ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. മഹാഭാരതം, പദ്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം എന്നിവയിലായി നാല് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസനപർവ്വത്തിലുള്ള സഹസ്രനാമമാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം. ശങ്കരാചാര്യരും രാമാനുജാചാര്യരും മധ്വാചാര്യരുമടക്കം എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവർക്കിടയിൽ അത്യധികം പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഇത് ചൊല്ലിവരുന്നത്.

വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രധാന ശ്ലോകമാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ആയിരം നാമങ്ങൾ. മഹാഭാരതത്തിൽ ലഭ്യമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പതിപ്പ്. പത്മപുരാണത്തിലും മത്സ്യപുരാണത്തിലും ഇതിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പല ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളും ആരാധനയിൽ ഇത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഈ സ്‌തോത്രം ചൊല്ലുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

See also  छठ पूजा व्रत विधि, सामग्री | Chhath Puja Vrat Vidhi, Samagri List PDF

അനുസനപർവത്തിന്റെ (മഹാഭാരതം) 149-ാം അധ്യായമനുസരിച്ച്, കുരുക്ഷേത്രയിലെ അമ്പുകളുടെ ശയ്യയിൽ കിടന്ന് പിതാമഹൻ ഭീഷ്മർ യുധിഷ്ടിരനോട് ഇത് പ്രസംഗിച്ചു.

Download PDF Now

Leave a Comment