പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2023 PDF: ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലനം

2023 പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസിന് പുതുക്കം ചെയ്യുക! പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിലെ അറിവുകൾക്കും ആകർഷകമായായും ഒരു എഡ്യുകേഷണൽ അനുഭവത്തിന് PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!

World Environment Day is celebrated on June 5th every year. There are many reasons behind its celebration, such as spreading awareness about environmental protection and encouraging people to protect the environment. The United Nations announced the celebration of this day in 1972 to raise global awareness about the environment.

On the day of World Environment Day, an Environment Day Quiz is organized in schools, colleges, and different places, in which students participate. The reason behind this is that students should have knowledge of environmental protection from childhood, and later on, they should extend their hand to environmental protection.

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2023

Q. ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ആതിഥേയ രാജ്യം ഏതാണ്?
കോറ്റ് ഡി.ഐവയർ (ഐവറികോസ്റ്റ്)

Q. ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ തീം എന്താണ്
പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

Q. ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ എത്രാം വാർഷികമാണ് ഈ വർഷം ആചരിക്കുന്നത്?
50 വാർഷികം

Q. ഏത് രാജ്യമാണ് ആദ്യ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് വേദിയായത്?
അമേരിക്ക

Q. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന് വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
2011-2018

Q. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തേക്ക് തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
നിലമ്പൂർ

Q. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സങ്കേതം ഏത് ?
കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം

Q. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആര്
Ramdeo Misra

Q. ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷംപുത്
1986

Q. ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം വനഭൂമി വേണം ?
33%

Q. വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജ വൈദ്യുതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ?
സൗര ജ്യോതി

Q. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീയണയ്ക്കുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന അഗ്നി രക്ഷാ സേന നടത്തിയ ദൗത്യം ?
Mission Safe Breath

See also  ITI Electrician Course Book: PDF Download in Hindi, English

Environment Day Quiz Questions with Answers

Q. Which country is the host country for World Environment Day this year?
A. Côte d’Ivoire (Ivory Coast)

Q. What is the theme of World Environment Day this year?
A. The theme of World Environment Day this year is “Solutions to plastic pollution.”

Q. How many years of World Environment Day is observed this year?
A. This year marks the 50th anniversary of World Environment Day.

Q. Which country hosted the first World Environment Day?
A. The first World Environment Day was hosted by the United States of America.

Q. In which years is World Environment Day observed?
A. World Environment Day is observed annually, from 2011 to 2018.

Q. Where is the world’s oldest teak plantation located?
A. The world’s oldest teak plantation is located in Nilambur.

Q. Which sanctuary is known as Baker’s Estate?
A. Baker’s Estate is known as the Kumarakom Bird Sanctuary.

Q. Who is the father of Indian ecology?
A. The father of Indian ecology is Ramdeo Misra.

Q. In the year in which the Environment Protection Act came into force in India?
A. The Environment Protection Act came into force in India in 1986.

Q. What percentage of forest land in the country is required for a healthy environment?
A. A healthy environment requires 33% of forest land in the country.

Q. Which scheme was launched under the State Co-operative Department to promote solar power in homes?
A. The scheme launched under the State Co-operative Department to promote solar power in homes is called “Soura Jyoti.”

See also  Wh Questions Examples PDF

Q. Which organization carried out a mission to put out the fire at Brahmapuram Garbage Plant in Kerala?
A. The Kerala State Fire Rescue Sena carried out the mission to put out the fire at the Brahmapuram Garbage Plant. The mission was called “Mission Safe Breath.”

Download PDF Now

If the download link provided in the post (പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് 2023 PDF: ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലനം) is not functioning or is in violation of the law or has any other issues, please contact us. If this post contains any copyrighted links or material, we will not provide its PDF or any other downloading source.

Leave a Comment

Join Our UPSC Material Group (Free)

X