தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா PDF | Hanuman Chalisa in Tamil

நண்பர்களே, இன்று நான் நீங்களும் எந்த இணையதளத்தின் கீழ் வழியில் பதிவிறக்க முடியும், அந்த ஹனுமான் சாலிசாவை தமிழில் பகிர்கிறேன்.

நீங்கள் கடவுள் ராமரின் ஆசிர்வாதம் பெற விரும்பினால், அப்பொழுது ஶ்ரீ ஹனுமான் சாலிசா பாட வேண்டும். ஹனுமான் ஜி ராமரின் குழப்பிடத்தில் ஒரு குழப்பிட பக்தாவாக கருதப்படுகிறார்.

அவன் ஜி ராமரை உத்தமமாக ஆதரித்தார் என்று ஒழியப்பட்டுக் கொள்ளும், அதனால் இந்து மதத்தில் சொந்தப் பக்தராக பிரதிபலிக்கப்படுகிறார் என்று கூறப்படுகின்றது. அதாவது, அநேகருக்கு தமிழ் மொழியைப் பயன்படுத்தும் கோளாறில் இந்த பாடல் வரிகள் அந்தச் சொந்தப் பயனருக்கு கிடைப்பதில்லை என்றால், இந்தத் திருவார்தையை அனைவருக்கும் வழங்கின்றோம். இந்த கட்டுரையின் கீழே ஒரு PDF இணையத்தை வழங்கி, நீங்கள் அந்தக் PDF ஐ இங்கிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Benefits of Reciting Hanuman Chalisa

ஹனுமான் சாலிசாவை படிக்கும்போது, பஞ்சாங்பலி உங்கள் மீது ஆசிர்வாதம் விட, உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் கஷ்டங்கள் நீக்கப்படுகின்றன.

உங்கள் மனம் பொலிவடைந்து, உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடையும்.

பிரசவ பிரகாரமான ஹனுமான் ஜி போல், உங்கள் உடல் பலமாக உள்ளது.

ஒவ்வொரு செவிவாரமும் ஹனுமான் ஜி சாலிசா பாடுவதன் மூலம், உங்கள் உடலில் தொடர்மை காயப்படுகின்றது.

Download PDF Now

ஹனுமான் சாலீஸா Tamil Lyrics

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ || 3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5 ||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8 ||

See also  ऋषिपंचमीची कहाणी | Rishi Panchami Vrat Katha Marathi PDF

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே ||10||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே ||11||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ ||12||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை ||13||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா ||14||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே ||15||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா ||16||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா ||17||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ ||18||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ ||19||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ||20||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே ||21||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா ||22||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை ||23||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை ||24||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா ||25||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை ||26||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ||27||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை ||28||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா ||29||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே ||30||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா ||31||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ||32||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை ||33||

See also  Murugan 108 Potri in Tamil PDF

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ ||34||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ ||35||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா ||36||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ ||37||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ ||38||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா ||39||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா ||40||

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய |

If the download link provided in the post (தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா PDF | Hanuman Chalisa in Tamil) is not functioning or is in violation of the law or has any other issues, please contact us. If this post contains any copyrighted links or material, we will not provide its PDF or any other downloading source.

Leave a Comment

Join Our UPSC Material Group (Free)

X