నవగ్రహ స్తోత్రం | Navagraha Stotram in Telugu PDF

Download the PDF of Navagraha Stotram in Telugu (నవగ్రహ స్తోత్రం) to receive blessings and to pacify the energies of the planets.

There are many crores of gods and goddesses in Hinduism. Similarly, nine planets are worshiped in Hinduism, which are Surya (Sun), Chandra (Moon), Mangala (Mars), Budha (Mercury), Brihaspati (Jupiter), Shukra (Venus), Shani (Saturn), Rahu (North Lunar Node), and Ketu (South Lunar Node).

Navagraha Stotram is a Hindu prayer dedicated to the nine celestial bodies in Vedic astrology. Navagraha Stotra is recited and chanted to receive blessings and to pacify the energies of the planets.

Navagraha Stotram (నవగ్రహ స్తోత్రం)

నవగ్రహ ధ్యాన శ్లోకం
ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ ।
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ॥

రవిః
జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ ।
తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ॥

చంద్రః
దధిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం (క్షీరోదార్ణవ సంభవం) ।
నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ॥

కుజః
ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ ।
కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

బుధః
ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ ।
సౌమ్యం సౌమ్య (సత్వ) గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

గురుః
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ ।
బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ॥

శుక్రః
హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానం పరమం గురుమ్ ।
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

శనిః
నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ ।
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ॥

రాహుః
అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనమ్ ।
సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

కేతుః
పలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ ।
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥

ఫలశ్రుతిః
ఇతి వ్యాస ముఖోద్గీతం యః పఠేత్సు సమాహితః ।
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతి-ర్భవిష్యతి ॥

See also  শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম | Sri Krishner Astottara Satanam In Bengali PDF

నరనారీ-నృపాణాం చ భవే-ద్దుఃస్వప్న-నాశనమ్ ।
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టి వర్ధనమ్ ॥

గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్ని సముద్భవాః ।
తాస్సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ॥

ఇతి వ్యాస విరచితం నవగ్రహ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

Download PDF Now

Navagraha stotra is chanted to pacify the planets and reduce harmful effects or defects in a person’s horoscope. Planets must be worshipped from time to time to promote good health, wealth, and peace. It is believed that reciting the Navagraha Stotram can mitigate the negative effects of planetary afflictions and bring prosperity to one’s life.

Benefits of Navagraha Stotra

The Navagraha Stotra is believed to have been written by Sage Vyasa and is considered a powerful mantra for pacifying the nine planets. Reciting this stotra can help mitigate the negative effects of planetary afflictions.

When a person recites the Navagraha Stotra, it creates positive vibrations in the environment, directing the planets to provide favorable results. These mantras also help reduce harmful effects and have a positive impact on the mental state of the person, bringing peace and dispelling negative thoughts. Regular chanting of these mantras can bring health, wealth, and prosperity.

To achieve desired results, one should recite the Navagraha Stotra in front of the idols of the Navagrahas after a morning bath or go to the temple and chant this mantra in front of their idols.

If the download link provided in the post (నవగ్రహ స్తోత్రం | Navagraha Stotram in Telugu PDF) is not functioning or is in violation of the law or has any other issues, please contact us. If this post contains any copyrighted links or material, we will not provide its PDF or any other downloading source.

Leave a Comment

Join Our UPSC Material Group (Free)

X