ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Navagraha Stotram PDF in Kannada

Navagraha Stotram PDF in Kannada: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಎಂಬುವುಗಳು.

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತಾರಾಮಂಡಲದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಬಾಧೆಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Download PDF Now

ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಂ Navagraha Stotram in Kannada

ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ।

ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ॥

ರವಿಃ

ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಮ್ ।

ತಮೋಽರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘ್ನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಮ್ ॥

ಚಂದ್ರಃ

ದಧಿಶಂಖ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಸಮುದ್ಭವಂ (ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭವಂ) ।

ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋ-ರ್ಮಕುಟ ಭೂಷಣಮ್ ॥

ಕುಜಃ

ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್ ।

ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಂಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಬುಧಃ

ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣಾ ಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಮ್ ।

ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯ (ಸತ್ವ) ಗುಣೋಪೇತಂ ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಗುರುಃ

ದೇವಾನಾಂ ಚ ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಗುರುಂ ಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಮ್ ।

ಬುದ್ಧಿಮಂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ ॥

ಶುಕ್ರಃ

ಹಿಮಕುಂದ ಮೃಣಾಳಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ ।

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಶನಿಃ

ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಮ್ ।

ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಮ್ ॥

ರಾಹುಃ

ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಂ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಧನಮ್ ।

ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಕೇತುಃ

ಪಲಾಶ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ತಾರಕಾಗ್ರಹಮಸ್ತಕಮ್ ।

ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ಮುಖೋದ್ಗೀತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸು ಸಮಾಹಿತಃ ।

ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ವಿಘ್ನಶಾಂತಿ-ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥

ನರನಾರೀ-ನೃಪಾಣಾಂ ಚ ಭವೇ-ದ್ದುಃಸ್ವಪ್ನ-ನಾಶನಮ್ ।

ಐಶ್ವರ್ಯಮತುಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಮ್ ॥

See also  आरती कुंजबिहारी की कृष्ण आरती | Aarti Kunj Bihari Ki PDF

ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜಾಃ ಪೀಡಾಸ್ತಸ್ಕರಾಗ್ನಿ ಸಮುದ್ಭವಾಃ ।

ತಾಸ್ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಶಮಂ ಯಾಂತಿ ವ್ಯಾಸೋ ಬ್ರೂತೇ ನ ಸಂಶಯಃ ॥

ಇತಿ ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತಂ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಆರಾಧನೆಯು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ನವಗ್ರಹಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ.

If the download link provided in the post (ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Navagraha Stotram PDF in Kannada) is not functioning or is in violation of the law or has any other issues, please contact us. If this post contains any copyrighted links or material, we will not provide its PDF or any other downloading source.

Leave a Comment

Join Our UPSC Material Group (Free)

X